Skallelv, Vadsø, Varanger

Bærekraftig reiseliv

Varanger jobber for å få merket for bærekraftig reisemål. Bærekraft i reiselivet handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Temaer som natur, miljø- og klimapåvirkning, samspill reiseliv/lokalsamfunn – og næringens økonomiske verdiskaping er sentralt i forståelsen av et bærekraftig reiseliv.

Dette gjør vi sammen i regionen og med Innovasjon Norge som tilbyr merket for Bærekraftig reisemål som verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig for en mer bærekraftig utvikling gjennom involvering, ansvarlig styring og verdiskaping.

I praksis betyr det at vi hele tiden følger de 10 bærekraftprinsippene som nevnt under i alt vi gjør.

Bevaring av natur, kultur og miljø

 1. Kulturell rikdom 

Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg. 

2. Landskapets fysiske og visuelle integritet 
Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes. 

3. Biologisk mangfold 
Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse. 

4. Rent miljø og ressurseffektivitet 
Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser. 
 

Styrking av sosiale verdier

5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier 
Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting. 

6. Lokal kontroll og engasjement 
Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv. 

7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte 
Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer. 

8. Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet 
Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer. 
 

Økonomisk levedyktighet

9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning 
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene lagger igjen av verdier lokalt. 

10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter 
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.